درخت تصمیم و رده بندی در R | با تابع c5.0
درخت تصمیم و رده بندی در R | با تابع c5.0

درخت تصمیم و رده بندی در R | با تابع c5.0

در این نوشتار از مجله آرمان کامپیوتر با ذکر مثالی می‌خواهیم به کمک بسته C50 برای درخت تصمیم و رده بندی در R نحوه به کارگیری تابع c5.0 را فرابگیریم. البته در نوشتار دیگری به موضوع دسته بندی به کمک…