آمار توصیفی در SPSS
آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS

به منظور تهیه گزارشی از آمار توصیفی در SPSS روش‌های مختلفی وجود دارد. دو شیوه که البته کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای سازگاری با نسخه‌های قبلی همچنان در نسخه‌های جدید نیز دیده می‌شود، به کارگیری دستور Report Summaries…