حسابرسی با توزیع هندسی
حسابرسی با توزیع هندسی

حسابرسی با توزیع هندسی

بخشی از کار حسابرسی، نمونه‌گیری از اسناد مالی شرکت و بررسی آن‌ها است. به این ترتیب در بین نمونه‌ها جستجو کرده تا به یک مورد با اهمیت برخورد کند. ولی در این بین، نمونه‌گیری باید به چه صورت انجام شود؟…