تغییر ترتیب مقادیر در R
تغییر ترتیب مقادیر در R

تغییر ترتیب مقادیر در R

بخشی از مراحل داده کاوی یا تحلیل آماری، دستکاری یا تغییر در داده‌ها است. ایجاد متغیر جدید، جابجایی سطر و ستون‌های یک ماتریس اطلاعاتی و … کارهایی هستند که در بخش دستکاری و تغییر (Manipulation) انجام می‌شود. در این مطالب…