اندازه اثر و اهمیت آن
اندازه اثر و اهمیت آن

اندازه اثر و اهمیت آن

اندازه اثر یکی از مفاهیم مهم در آمار است که قدرت رابطه بین دو متغیر را در یک مقدار عددی خلاصه می‌کند. برای اندازه گیری اندازه اثر سه روش وجود دارد. در این متن به یکی شیوه اندازه اثر و…