انتخاب متغیر برای خوشه بندی
انتخاب متغیر برای خوشه بندی

انتخاب متغیر برای خوشه بندی

زمانی که با چند متغیر بخواهیم خوشه بندی انجام دهیم، انتخاب متغیری که مناسب خوشه بندی باشد، به یک مسئله تبدیل می‌شود. در اغلب موارد می‌خواهیم خصوصیات هر یک از مشاهدات را به واسطه ویژگی و متغیرهای آن بشناسیم ولی…