طبقه بندی آماری Classification
طبقه بندی آماری Classification

طبقه بندی آماری Classification

در آمار، رده بندی یا طبقه بندی تکنیکی است که یک مشاهده (یا مشاهدات) را به یک دسته از دسته ها (زیرجمعیت ها) نسبت می‌دهد. به عنوان مثال می توان یک ایمیل مشخص را به کلاس “هرزنامه” یا “غیر هرزنامه”…