نمودار جعبه Boxplot در SPSS
نمودار جعبه Boxplot در SPSS

نمودار جعبه Boxplot در SPSS

نمودارهایی آماری پیشرفته از جمله نمودار جعبه Boxplot در SPSS نیز قابل ترسیم هستند و به کمک آن‌ها می‌توانیم همزمان چندین شاخص آماری را مشخص و مشاهده کنیم. در این نوشتار از مجله آرمان کامپیوتر، سعی داریم با نحوه ترسیم…