تشخیص مستطیل با کدهای R
تشخیص مستطیل با کدهای R

تشخیص مستطیل با کدهای R

در مطلب قبلی از مجله آرمان کامپیوتر به این موضوع اشاره کردیم که برای شناسایی یک مستطیل براساس مختصات چهار نقطه (راس‌های مستطیل) کافی است که فاصله همه نقاط از یکدیگر را بدست آورده و مشخص کنیم که وجود حداقل…