موارد آموزشی اينترنت ::

دریافت جزوه آموزشی

تاريخچه اينترنت -

انتخاب و ايجاد ارتباط با اينترنت -

خدمات اينترنت -

استفاده از مرورگر اينترنت -

جستجو با استفاده از موتورهاي جستجو -

Outlook پست الكترونيكي و نرم افزار -

گفتگو و خدمات ديگر اينترنت -

انتخاب زبان