کتاب نمونه سوالات ICDL انتشارات ناقوس 

کتابهای طاهریان و ناقوس

2003 Arman Reybod
 Powered by: BKdesignInc.com

 

 


 :: آمار و پروژه کامپیوتر
 :: جزوات آموزشی

 کتابهاي آموزشي سري ICDL
انتشارات کتابخانه فرهنگ

نمایش امتیازات بنیاد ای سی دی ال ایران

تلفن مرکز پخش: کتاب فروشي معراج-66494966